Australia on course for the Irish Derby
(Ireland 2014)
25 / 29
 
 
Testimonial photo